Informace pro rodiče 5. tříd o studiu na SŠ

Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání může uchazeč podat 2 přihlášky. Formulář přihlášky žákům poskytne základní škola. V elektronické podobě je možné přihlášku stáhnout na webu MŠMT http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v-1

Pro školní rok 2022/23 se vyplňuje přihláška v rozsahu uvedeném na stanoveném tiskopisu přihlášky. Přihlášku je možné vyplnit elektronicky. Na tiskopisech přihlášky pro denní formu vzdělávání a pro obory vzdělání talentovou zkouškou uvádějí dvě školy (a dva obory vzdělání), pokud se na ně uchazeč hlásí. Když se hlásí jen na jednu školu (obor vzdělání), druhou školu (obor vzdělání) nevyplňuje. Přihláška musí být odevzdána zákonným zástupcem nebo uchazečem do 1. března 2022 středním školám, kam se uchazeč hlásí. Tiskopis platí i pro další kola přijímacího řízení (pro něž není stanoven počet přihlášek, který může uchazeč uplatnit). V tiskopise se vyplňuje jen jedna škola, na niž se přihláška podává.

Termíny jednotné přijímací zkoušky 19. a 20.4.2022 (víceletá gymnázia). Náhradní termín 10. a 11.5.2022.

Bližší informace Vám předá třídní učitelka paní Mgr. Pelc Rychlá.