Vyhláška o placení školného

VNITŘNÍ PŘEDPIS č. 1/2011 o stanovení úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole
 

Vydala ředitelka Základní školy a Mateřské škola Bělkovice-Lašťany a je závazný pro
Mateřskou školu v Bělkovicích-Lašťanech s platností od 1.září 2011

Obsah :  Čl. 1 – Úvodní ustanovení

  • Čl. 2 – Plátci
  • Čl. 3 – Základní částka úplaty
  • Čl. 4 – Snížení základní částky úplaty
  • Čl. 5 – Snížení úplaty v případě přerušení provozu
  • Čl. 6 – Podmínky splatnosti úplaty
  • Čl. 7 – Zrušovací ustanovení
  • Čl. 8 – Účinnost

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Bělkovice-Lašťany, na základě ustanovení § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a § 6 vyhlášky MŠMT č. 14/2004 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, vydává tento vnitřní předpis:


 Čl. 1Úvodní ustanovení

Tato směrnice stanoví výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole (dále jen “úplata”), možnost snížení úplaty nebo osvobození od úplaty a podmínky splatnosti úplaty.

 Čl. 2Plátci

(1) Úplatu uhradí zákonný zástupce dítěte přijatého k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jehož vzdělávání probíhá v prvním nebo druhém ročníku, tj. dítěte 3 – 5ti letého.

(2) Vzdělávání v posledním ročníku MŠ se poskytuje bezplatně.

(Podle § 123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání je vzdělávání v posledním tj. ve 3. ročníku mateřské školy poskytováno bezúplatně.
Úplatu za předškolní vzdělávání tak nehradí zákonní zástupci dětí, které v období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku dovrší nejvýše 6 let věku nebo jim byl povolen odklad povinné školní docházky. Ostatní zákonní zástupci dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání, jejichž věk odpovídá 1. a 2. ročníku podle ustanovení § 1a odst. 2 vyhlášky MŠMT č.14/2004 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, úplatu hradí.)

Čl. 3Základní částka úplaty

1) Úplata za předškolní vzdělávání dítěte činí 420,- Kč na příslušný kalendářní měsíc.

2) Úplata pro případy dětí v celodenním provozu, jimž je docházka omezena nejvýše na 4 hodiny denně z důvodu pobírání:

a) rodičovského příspěvku rodičem dítěte nebo

b) příspěvku při péči o blízkou nebo jinou osobu rodičem nebo prarodičem dítěte, popřípadě jinou osobou, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu,

je stanovena ve výši 210 Kč na příslušný kalendářní měsíc.

( Podle § 30 odst. 3 písm. b) zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů

c) dítě, které dovršilo 3 let věku, pravidelně navštěvuje mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně,)

3) Úplata za vzdělávání dítěte (do tří let věku) zařazeného na pět dnů v týdnu z důvodu pobírání rodičovského příspěvku rodičem dítěte činí 160 Kč na kalendářní měsíc.

(Podle § 30 odst. 3 písm. a) zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů

a) dítě, které nedosáhlo 3 let věku, navštěvuje jesle nebo jiné obdobné zařízení pro děti nejvýše 5 kalendářních dnů v kalendářním měsíci, není-li dále stanoveno jinak; za návštěvu dítěte v jeslích nebo v obdobném zařízení pro děti v kalendářním dnu se rozumí každý den, kdy dítě jesle nebo uvedené zařízení navštíví, bez ohledu na délku doby trvání návštěvy)

4) Výši sumy lze upravit vždy k 1. září, pokud se výrazně změní výše neinvestičních nákladů na provoz MŠ za období, ze kterého se výpočet sumy odvíjí.


 Čl. 4Snížení částky úplaty

1) Pokud dítě nedocházelo do mateřské školy ani jeden den příslušného kalendářního měsíce, sníží se částka úplaty stanovená podle čl. 3 na polovinu částky.

a) u dětí podle čl. 3 odst. 1 ……. 210,- Kč

b) u dětí podle čl. 3 odst. 2 ……. 105,- Kč

c) u dětí podle čl. 3 odst. 3 ……. 80,- Kč

2) Pokud již úplata za příslušný kalendářní měsíc byla plátcem uhrazena, bude mu příslušná výše úplaty vrácena v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem.

 Čl. 5Snížení úplaty v případě omezení nebo přerušení provozu

1) 1) Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy podle § 3 po dobu delší 5ti vyučovacích dnů, stanoví ředitel školy výši úplaty odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy (tj. úplata se úměrně sníží podle počtu dnů provozu mateřské školy).

 Čl. 6Podmínky splatnosti a forma platby úplaty

1) Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 20. dne příslušného kalendářního měsíce /pokud ředitelka školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jiný termín /
2) Platbu vybírá v hotovosti učitelka mateřské školy.
3) Pokud zástupce dítěte opakovaně neuhradí ve stanoveném termínu úplatu za vzdělávání v MŠ, příp. za školní stravování, ředitelka rozhodne o ukončení předškolního vzdělávání a vyřazení dítěte z evidence MŠ.

 Čl. 7Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:
Vnitřní předpis 2/2006 o stanovení úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole vč. jeho dodatku č. 1

 Čl. 8Účinnost

Tento předpis nabývá účinnosti dnem 1.září 2011 .

V Bělkovicích-Lašťanech 20. dubna 2011

……………………….

Milena Přikrylová

ředitelka školy