Historie školy

Obec Bělkovice-Lašťany vznikla v roce 1960 sloučením obcí Bělkovic a Lašťan. Až do tohoto sloučení byla v každé obci malotřídní škola, teprve po sloučení se vytvořila plně organizovaná škola. Před sloučením patřily Bělkovice ke školnímu obvodu Dolany, děti z Lašťan navštěvovaly školu v Bohuňovicích. Po roce 1960 byla dána rodičům možnost výběru, kam budou své děti posílat na 2. stupeň. Pro lepší dopravní spojení se většina rozhodla pro Dolany.

Bělkovice

O Obecné škole v Bělkovicích se nezachovalo mnoho materiálu. První zmínka o škole se objevuje v listinách už v roce 1837. Dříve (kolem roku 1771) učili číst a psát řemeslníci, kteří dostávali od dětí školné. Nebyla zavedena povinnost chodit do školy, proto se vyučování účastnilo jen několik dětí a často jen v zimních měsících. V létě si rodiče brali své děti ze školy na polní práce. Tehdy učitelé (řemeslníci) neměli žádné vzdělání. Po roce 1837 byla zřízena v obci škola, ale vyučoval v ní jen excurrendo učitel z Dolan. V roce 1876 byla budova školy zbořena a postavena nová. Do roku 1882 byla škola jednotřídní, pak rozšířena na dvojtřídní. Po roce 1919 byla zřízena při 1. třídě pobočka, protože se zvýšil stav žáků na 92. Od tohoto roku nejsou o škole zachovány materiály. V roce 1941-1942 v období okupace byla v Bělkovicích postavena nová budova pro německou obecnou školu. Tuto školu navštěvovaly děti německé národnosti také z Lašťan. Dochované zprávy o škole v Bělkovicích jsou až po roce 1960, kdy byly obě školy v Bělkovicích a Lašťanech sloučeny v jednu.

Lašťany

Až do roku 1822 neměly Lašťany vlastní školu. Obec byla přiškolena do Bohuňovic. Ve školní kronice se však uvádí, že na
počátku 19. století existovala v Lašťanech ” … jakási mimořádná škola. Vyučovala v ní žena žáky malé, kdežto starší museli chodit do Bohuňovic. Poněvadž ale za vyučování žádné odměny nedostávala, brzy vyučování zanechala. Tu převzal vyučování výměník z čísla 28, který z Libavé do Lašťan se přiženiv, škola v jeho výminku zřízena byla. Jmenoval se Schnirrich. Po něm vyučoval syn jeho Josef Schnirrich, který již dříve svému otci u vyučování vypomáhal. Ten již měl předběžné učitelské vzdělání.” V roce 1823 byla zřízena nová škola. Pro vzrůstající počet žáků stará školní budova nevyhovovala, proto se započalo roku 1879 se stavbou nové školy. V roce 1880 se již v ní začalo vyučovat. Počet žáků však stále vzrůstal, proto byla ve školním roce 1908/09 provedena přístavba třetí učebny. Obec Lašťany po roce 1938 zůstala na českém území, ale velká část obecního katastru patřila k Německu (Sudety). Během války klesl stav žáků a škola se stala trojtřídní. Obsahovala osm postupných ročníků. Školu navštěvovaly pouze děti české národnosti. Žáci německé národnosti navštěvovali nově zřízenou německou školu v Bělkovicích. V roce 1940/41 byla budova školy nově adaptována. Byl zřízen vhodný kabinet a kancelář. Při vchodu do školní budovy byla postavena veranda. V této adaptované budově obecné školy byla umístěna i mateřská škola. Po skončení války v Lašťanech zůstala obecná škola (1. stupeň), měšťanskou školou byla škola v Bohuňovicích. V roce 1960 byla škola sloučena se školou v Bělkovicích.

erbzsSloučení obou škol mělo vliv i na organizaci školy. Byla vytvořena plně organizovaná škola s 1. – 5. ročníkem. Tato sloučená škola nebyla soustředěna do jedné budovy. Vyučovalo se na škole v Lašťanech, dále v budově č. 90 v Bělkovicích a do roku 1972 se vyučovalo i v budově bývalé německé školy č. 194 v tzv. Loužku. Koncem srpna 1972 došlo k přemístění MŠ z Lašťan do Loužku. Třídy ZDŠ (3. – 5.) ročník byly přemístěny do opravené budovy č. 90, škole však v Loužku zůstává k používání školní pozemek, hřiště, které využívala škola společně s MŠ. Ve sklepní místnosti zůstala škole dílna pro ruční práce.

Od roku 2003 vytvořen v obci právní subjekt Základní škola Bělkovice-Lašťany, který slučuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu, školní jídelnu a školní výdejnu.