Vnitřní řád ŠD

1. Do ŠD jsou přijímáni žáci zaměstnaných rodičů, dojíždějící žáci; po dohodě s ředitelem školy také žáci
nezaměstnaných rodičů a matek na mateřské dovolené.

2.
Za pobyt ve školní družině je vybírán poplatek 100,- Kč za měsíc – příspěvek na hračky, výtvarný materiál, sportovní potřeby, drobné odměny pro děti. Splatnost může být ve dvou obdobích:

a) září -říjen-500 Kč splatnost do 31.října 2023

b) únor-březen splatnost do 28.února 2024

c) jednorázově na celý školní rok 1000 Kč splatnost do 31.října 2023

Platbu je možné provést buď

a) hotově u vedoucí školní jídelny

nebo

b) na účet č. 1809659349/0800,VS 200. Do zprávy pro příjemce je nutné uvést jméno a příjmení dítěte.       (pro správné zaevidování platby je nutné dodržet uvedení variabilního symbolu i jména a příjmení dítěte!)

3.
Pro řádně přihlášeného žáka je docházka POVINNÁ.

4.
Přihlášky se podávají na předepsaných tiskopisech, řádně vyplněné vždy na začátku nového školního roku.

5.
Provoz ŠD začíná ihned po ukončení vyučování, kdy odcházejí žáci v doprovodu vychovatelky do ŠJ nebo do ŠD.
Po cestě dbají všech dopravních předpisů a dopravní kázně.

6.
Své svršky a obuv odkládají do určených prostor, další součásti oděvu ukládají do aktovek. Všechny věci, které je možno snadno zaměnit musí mít žáci označeny svými jmény.

7.
Po příchodu žáka do ŠD zaznamená vychovatelka docházku a přidělí dětem zaměstnání.

8.
Jakmile žák vstoupí do místnosti ŠD, nesmí již svévolně opustit třídu.

9.
Pobyt žáka v ŠD je organizován. Za správné využití času odpovídá vychovatelka, která musí v každém okamžiku vědět, co žák dělá a nesmí ztrácet přehled o činnosti ŠD jako celku.

10.
Za hru, knihu či jinou zaměstnávající pomůcku odpovídá kolektiv dětí, kterému byla přidělena. Po ukončení zájmové činnosti se vychovatelka přesvědčí, zda je pomůcka v takovém stavu, v jakém ji kolektiv převzal. Úmyslné poškození pomůcek hradí kolektiv, popř. jednotlivec.

11.
Po dobu určenou režimem dne na přípravu na vyučování se musí všichni žáci tomuto účelu věnovat. Na vyučování se připravuje každý samostatně pod dohledem vychovatelky.

12.
K obědu do ŠJ odcházejí žáci pod vedením vychovatelky, která vede žáky k dodržování správných hygienických návyků před obědem, při stolování i po obědě. V jídelně dbá každý žák všech pravidel společenského chování a řídí se vnitřním řádem ŠJ.

13.
Každou nepřítomnost žáka ve ŠD nutno řádně omluvit !!! Omluvenku píší pouze rodiče do zápisníku ŠD, telefonickou omluvu nemůžeme z bezpečnostních důvodů akceptovat.

14.
Z vážných důvodů může být žák na základě písemné omluvenky ze ŠD propuštěn i před stanovenou dobou odchodu.

15.
Kromě stanoveného vnitřního řádu a režimu ŠD je každý žák navštěvující ŠD povinen řídit se i prostorách
ŠD školním řádem.

16.
Žáci jsou povinni dbát pokynů vychovatelek ŠD, a to tak, aby nedocházelo
k úrazům a byla zajištěna ochrana a bezpečnost zdraví

17.
Před každou akcí (vycházka, sportovní akce, výlety, soutěže, výtvarná i pracovní
činnost …) jsou žáci dostatečně poučeni o zásadách bezpečnosti a ochrany zdraví. Každé takové poučení je zaznamenáváno do Přehledu výchovně vzdělávací práce.

18.
Každé neuposlechnutí vychovatelky a svévolné provinění proti ustanovením vnitřního řádu ŠD a proti pravidlům školního řádu má za následek potrestání provinilce, ve vážných případech i vyloučení ze ŠD.

V Bělkovicích-Lašťanech 1.září 2023