Zápisy z jednání

Zápis z 31. jednání školské rady

Datum konání:         středa 29. srpna 2018
Místo konání:           sborovna školy Lašťany
Doba konání:           18.00 – 19.00
Přítomni:                  viz prezenční listina

host – Mgr. Lubomír Sklenář – ředitel školy  

 1. Zahájení schůze a administrativní úkony
 • schůze školské rady byla svolána předsedou školské rady
 • kontrola účasti členů školské rady
 • členům školské rady byly předloženy tyto dokumenty Výroční zpráva o činnosti školy, jejíž součástí jsou základní údaje o hospodaření školy, tj. výroční zpráva
  o hospodaření školy, která byla předložena a schválena na 30. jednání školské rady, Školní řád pro základní školu, Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (klasifikační řád)
 1. Projednání a schválení předložených dokumentů
 • předložené dokumenty byly podrobně prostudovány, nebyly vzneseny žádné doplňující připomínky
 • předložené dokumenty byly schváleny (Výroční zpráva o činnosti školy, jejíž součástí jsou základní údaje o hospodaření školy, tj. výroční zpráva o hospodaření školy, která byla předložena a schválena na 30. jednání školské, Školní řád pro základní školu, Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (klasifikační řád)
 • školská rada byla seznámena s programy Hodina pohybu navíc (spolupráce s MŠMT) a Plánem čerpání peněz z EU „Šablony ZŠ Bělkovice“ (spolupráce MAS Šternbersko – p. Machovská)
 • školská rada byla seznámena s personální problematikou školy
 • rada školy byla seznámena s harmonogramem školních akcí v průběhu 1. pololetí (škola se pravidelně podílí na kulturních akcích – Vítání občánků, Senior klub …)
 1. Volba
 • školská rada zvolila zapisovatelem schůze Mgr. Blanku Theimerovou
 • ověřovatelkou zápisu byla pověřena Lenka Porčová
 1. Termín dalšího jednání
 • dle potřeb, nebudou-li důvody ke svolání školské rady dříve, potom je další plánovaná schůze v březnu – dubnu 2019
 1. Ostatní a různé
 • školská rada byla seznámena s předběžným termínem školní besídky, s přípravou školního plesu a termínem třídních schůzek
 1. Úkoly
 • umístit zápis z 31. jednání školské rady na webové stránky školy (www.skolabelkovice.cz)

v Bělkovicích-Lašťanech 29. srpna 2018

 

zápis provedla         Mgr. Blanka Theimerová

ověřovatelka zápisu  Lenka Porčová


Zápis z 30. jednání školské rady

Datum konání:         středa 14. 3. 2018

Místo konání:             sborovna školy Lašťany

Doba konání:           18.00 – 19.00

Přítomni:                viz prezenční listina

host – Mgr. Lubomír Sklenář – ředitel školy

 1. Zahájení schůze a administrativní úkony
 • schůze školské rady byla svolána předsedou školské rady Ing. Evženem Bukorem
 • kontrola účasti členů školské rady
 • členům školské rady byly předloženy tyto dokumenty: Výroční zpráva
  o hospodaření školy v roce 2017 ke schválení, audity školy 2012-2017, výroční zprávy 2012-2017, výroční zprávy o hospodaření 2012-2017, ŠVP ZV
  a jeho doplňky, zpráva ČŠI a zápisy Rady školy 2012-2017 k nahlédnutí
 1. Projednání a schválení předložených dokumentů
 • Výroční zpráva o hospodaření školy byla přijata bez připomínek
 • předložené dokumenty k nahlédnutí byly prostudovány, nebyly vzneseny žádné doplňující připomínky
 • členové školské rady vznesli připomínku, aby byly v budoucnu předkládané dokumenty zaslány nejméně 3 dny před plánovanou schůzkou všem členům prostřednictvím mailu
 • Školská rada podle § 168 písmena h) podává podnět zřizovateli ve věci pokračování
  ve funkci ředitele školy pana Mgr. Lubomíra Sklenáře od 1. 8. 2018 na další šestileté období. Rada školy projednala všechny předložené dokumenty, viz seznam výše, které se vztahují k hodnocení školy a jejího vedení. Zástupci rodičů žáků ZŠ a MŠ konstatovali, že pan ředitel se těší velké důvěře a spokojenosti rodičů s fungováním
  a výsledky vzdělávání žáků. Zástupci učitelů a zaměstnanců školy hodnotili vztah vedení ke všem zaměstnancům jako zcela bezproblémový a podnětný z hlediska odbornosti a pedagogické úrovně a možnosti osobního rozvoje všech zaměstnanců. Bylo také konstatováno, že vedení školy spolupracuje na rozvojových programech s MŠMT ČR Pohyb a výživa a Hodina pohybu navíc a s PdF UP Olomouc na programu čtenářské pregramotnosti dětí z MŠ a na pedagogické praxi studentů UP. Těmito aktivitami patří naše ZŠ a MŠ k progresívním školám v rámci ČR. Ředitel školy ekonomicky využívá finanční prostředky zřizovatele školy a dokáže také využívat navíc prostředky z fondů EU v dotačních programech Moderní učitel, Tablety do škol a Šablony ZŠ Bělkovice I.
 • rada školy byla seznámena s harmonogramem školních akcí v průběhu 2. pololetí (zápis do ZŠ a MŠ, školní výlety, exkurze do Prahy, exkurze do muzea času)
 1. Volba
 • školská rada zvolila zapisovatelem schůze Mgr. Alenu Kindlovou
 • ověřovatelem zápisu byl pověřen Mgr. Petr Reich
 1. Termín dalšího jednání
 • dle potřeb, nebudou-li důvody ke svolání školské rady dříve, potom je další plánovaná schůze v srpnu-září 2018
 1. Ostatní a různé
 • školská rada byla seznámena s termínem zápisu do 1. třídy ZŠ a akcemi do konce školního roku, s auditem přípravy organizace na GDPR
 • členové školské rady vznesli připomínku, aby byla zlepšena komunikace
  škola x zřizovatel (OÚ Bělkovice-Lašťany) a naopak
 • členové školské rady navrhli schůzku se zástupci obce v druhé polovině měsíce dubna 2018
 1. Úkoly
 • umístit zápis z 30. jednání školské rady na webové stránky školy (www.skolabelkovice.cz)

V Bělkovicích-Lašťanech 14. 3. 2018

zápis provedla         Mgr. Alena Kindlová                    ověřovatel zápisu     Mgr. Petr Reich


Zápis z 29. jednání školské rady

Datum konání:         pondělí 18. 12. 2017

Místo konání:          sborovna školy Lašťany

Doba konání:           18.30 – 19.30

Přítomni:                viz prezenční listina

host – Mgr. Lubomír Sklenář – ředitel školy

 

 1. Zahájení schůze a administrativní úkony
 • schůze školské rady byla svolána ředitelem školy
 • kontrola účasti členů školské rady
 • členům školské rady byly předloženy tyto dokumenty Zpráva volební komise
  ze dne 4. 12. 2017, Výpis Usnesení č. 25/2017 Rady obce Bělkovice-Lašťany konané dne 22. 11. 2017, Zápis pedagogické rady z 14. 11. 2017
 1. Projednání a schválení předložených dokumentů
 • předložené dokumenty byly podrobně prostudovány, nebyly vzneseny žádné doplňující připomínky
 • předsedou školské rady byl zvolen Ing. Evžen Bukor – počet hlasů pro 5, 1 se zdržel hlasování
 • rada školy byla seznámena s harmonogramem školních akcí v průběhu 2. pololetí (škola se pravidelně podílí na kulturních akcích – Vítání občánků, Senior klub …, škola v přírodě pro 5. ročník, školní ples, zápis do ZŠ a MŠ)
 1. Volba
 • školská rada zvolila zapisovatelem schůze Mgr. Alenu Kindlovou
 • ověřovatelkou zápisu byla pověřena Lenka Porčová
 1. Termín dalšího jednání
 • dle potřeb, nebudou-li důvody ke svolání školské rady dříve, potom je další plánovaná schůze v březnu – dubnu 2018
 1. Ostatní a různé
 • školská rada byla seznámena s termínem školy v přírodě, školního plesu
 1. Úkoly
 • umístit zápis z 29. jednání školské rady na webové stránky školy (www.skolabelkovice.cz)

 

V Bělkovicích-Lašťanech 18. prosince 2017

zápis provedla         Mgr. Alena Kindlová

ověřovatelka zápisu  Lenka Porčová


Zápis z 28. jednání školské rady

Datum konání:         středa 30. srpna 2017

Místo konání:           sborovna školy Lašťany

Doba konání:           18.00 – 19.00

Přítomni:                  viz prezenční listina

host – Mgr. Lubomír Sklenář – ředitel školy

 

 1. Zahájení schůze a administrativní úkony
 • schůze školské rady byla svolána předsedkyní školské rady
 • kontrola účasti členů školské rady
 • členům školské rady byly předloženy tyto dokumenty Výroční zpráva o činnosti školy, jejíž součástí jsou základní údaje o hospodaření školy, tj. výroční zpráva
  o hospodaření školy, která byla předložena a schválena na 27. jednání školské rady, Dodatek č. 5 ŠVP Škola pro život, Školní řád pro základní školu, Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (klasifikační řád)
 1. Projednání a schválení předložených dokumentů
 • předložené dokumenty byly podrobně prostudovány, nebyly vzneseny žádné doplňující připomínky
 • předložené dokumenty byly schváleny (Výroční zpráva o činnosti školy, jejíž součástí jsou základní údaje o hospodaření školy, tj. výroční zpráva o hospodaření školy, která byla předložena a schválena na 27. jednání školské rady a Dodatek
  č. 5 ŠVP Škola pro život, Školní řád pro základní školu, Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (klasifikační řád)
 • školská rada byla seznámena s programy Hodina pohybu navíc (spolupráce s MŠMT) a Plánem čerpání peněz z EU „Šablony ZŠ Bělkovice“ (spolupráce MAS Šternbersko – p. Machovská)
 • školská rada byla seznámena s personální problematikou školy
 • školská rada byla seznámena s postupem prací v MŠ a poukázala na nevhodné řešení a nákladnost provozu
 • školská rada byla seznámena s problematikou přesunu žáků v průběhu šk. roku 2017-2018 v rámci budov (TV, školní jídelna, hodiny ICT …), rada upozorňuje
  na problém umístění školy do několika budov, zajištění bezpečnosti žáků v rámci přesunů
 • rada školy byla seznámena s harmonogramem školních akcí v průběhu 1. pololetí (škola se pravidelně podílí na kulturních akcích – Vítání občánků, Senior klub …)
 • školská rada byla seznámena s projektem MŠ čtenářská pregramotnost – spolupráce s Pdf UP Olomouc
 1. Volba
 • školská rada zvolila zapisovatelem schůze Mgr. Alenu Kindlovou
 • ověřovatelkou zápisu byla pověřena Mgr. Blanka Theimerová
 1. Termín dalšího jednání
 • školská rada se dohodla na termínu voleb pro nové období dle zákona při třídních schůzkách za 1. čtvrtletí
 • dle potřeb, nebudou-li důvody ke svolání školské rady dříve, potom je další plánovaná schůze v březnu – dubnu 2018
 1. Ostatní a různé
 • školská rada byla seznámena s termínem školní besídky, s přípravou školního plesu a termínem třídních schůzek
 1. Úkoly
 • umístit zápis z 28. jednání školské rady na webové stránky školy (www.skolabelkovice.cz)

 

v Bělkovicích-Lašťanech 30. srpna 2017

 

zápis provedla         Mgr. Alena Kindlová

ověřovatelka zápisu  Mgr. Blanka Theimerová


Zápis z 27. jednání školské rady

Datum konání:         středa 15. března 2017

Místo konání:             sborovna školy Lašťany

Doba konání:           18.00 – 19.00

Přítomni:                viz prezenční listina

 1. Zahájení schůze a administrativní úkony
 • schůze školské rady byla svolána předsedkyní školské rady
 • kontrola účasti členů školské rady
 • členům školské rady byly předloženy tyto dokumenty Výroční zpráva
  o hospodaření školy za rok 2016, Návrh rozpočtu na rok 2017

 

 1. Projednání a schválení předložených dokumentů
 • rada školy projednala otázku umístění žáků od 1. září 2017 – rada školy byla informována
  o možnosti přestavby školy v Lašťanech, nikdo z vedení obce dodnes neinformoval o umístění žáků do prostor splňujících hygienické podmínky a možnostech zajištění povinné výuky
 • předložené dokumenty byly podrobně prostudovány, nebyly vzneseny žádné doplňující připomínky
 • předložené dokumenty byly schváleny (Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2016, Návrh rozpočtu na rok 2017)
 • školská rada byla seznámena s výsledkem školního plesu
 • školská rada byla seznámena se změnou v rámci novely školského zákona v oblasti přijímacího řízení, přijímací řízení do ZŠ se uskuteční 3. a 4. dubna 2017.
 • školská rada byla seznámena s kritérii pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání, termín přijímacího řízení stanoven na 1. týden v květnu 2017. Školská rada byla seznámena s novelou školského zákona, tj. od 1. září je účinná novela školského zákona – povinný poslední ročník MŠ
 • školská rada byla informována o tom, že tato povinnost by neměla ovlivnit chod MŠ, kapacita MŠ vyhovuje
 • školská rada byla seznámena s programem do konce školního roku

 

 1. Volba
 • školská rada zvolila zapisovatelem schůze Mgr. Alenu Kindlovou
 • ověřovatelem zápisu byl pověřen Ing. Evžen Bukor

 

 1. Termín dalšího jednání
 • dle potřeb, nebudou-li důvody ke svolání školské rady dříve, potom je další plánovaná schůze
  v říjnu 2017.

 

 1. Ostatní a různé
 • školská rada byla seznámena s plánem aktivit do konce školního roku

 

 1. Úkoly
 • umístit zápis z 27. jednání školské rady na webové stránky školy (www.skolabelkovice.cz)

 

v Bělkovicích-Lašťanech 15. března 2017

 

zápis provedla         Mgr. Alena Kindlová

ověřovatel zápisu     Ing. Evžen Bukor 


Zápis z 26. jednání školské rady

Datum konání:         středa 31. srpna 2016

Místo konání:             sborovna školy Lašťany

Doba konání:           18.00 – 19.00

Přítomni:                viz prezenční listina

host – Mgr. Lubomír Sklenář – ředitel školy

 

 1. Zahájení schůze a administrativní úkony
 • schůze školské rady byla svolána předsedkyní školské rady
 • kontrola účasti členů školské rady
 • členům školské rady byly předloženy tyto dokumenty Výroční zpráva o činnosti školy, jejíž součástí jsou základní údaje o hospodaření školy, tj. výroční zpráva o hospodaření školy, která byla předložena a schválena na 25. jednání školské rady, Dodatek č. 4 ŠVP Škola pro život, Školní řád pro základní školu, Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (klasifikační řád)
 1. Projednání a schválení předložených dokumentů
 • předložené dokumenty byly podrobně prostudovány, nebyly vzneseny žádné doplňující připomínky
 • předložené dokumenty byly schváleny (Výroční zpráva o činnosti školy, jejíž součástí jsou základní údaje o hospodaření školy, tj. výroční zpráva o hospodaření školy, která byla předložena a schválena na 25. jednání školské rady a Dodatek č. 4 ŠVP Škola pro život, Školní řád pro základní školu, Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (klasifikační řád)
 • školská rada byla seznámena s programy Hodina pohybu navíc (spolupráce s MŠMT) a Plánem čerpání peněz z EU „Šablony ZŠ Bělkovice“ (spolupráce MAS Šternbersko – p. Machovská)
 • školská rada byla seznámena s problematikou přesunu žáků v průběhu šk. roku 2016-2017 v rámci budov (TV, školní jídelna, hodiny ICT …), rada upozorňuje
  na problém umístění školy do několika budov, zajištění bezpečnosti žáků v rámci přesunů
 • rada školy byla seznámena se znečištěním prostředí v okolí školy v Lašťanech a dětského hřiště po pátečních akcích promítání letního kina → nutno zajistit ze stran pořadatele hygienické zázemí řádný úklid po akci
 • rada školy byla seznámena s harmonogramem školních akcí v průběhu 1. pololetí (škola se pravidelně podílí na kulturních akcích – Vítání občánků, Senior klub …)
 • rada školy byla seznámena, že ZŠ B-L funguje jako fakultní škola a pravidelně se podílí na vstupních praxích studentů Pdf Olomouc
 1. Volba
 • školská rada zvolila zapisovatelem schůze Mgr. Alenu Kindlovou
 • ověřovatelkou zápisu byla pověřena Marta Zatloukalová, DiS
 1. Termín dalšího jednání
 • dle potřeb, nebudou-li důvody ke svolání školské rady dříve, potom je další plánovaná schůze v březnu – dubnu 2017
 1. Ostatní a různé
 • školská rada byla seznámena s termínem školní besídky, s přípravou školního plesu a termínem třídních schůzek
 1. Úkoly
 • umístit zápis z 26. jednání školské rady na webové stránky školy (www.skolabelkovice.cz)

v Bělkovicích-Lašťanech 31. srpna 2018

zápis provedla         Mgr. Alena Kindlová

ověřovatelka zápisu  Marta Zatloukalová DiS

 


Zápis z 25. jednání školské rady

Datum konání:         pondělí 14. března 2016

Místo konání:             sborovna školy Lašťany

Doba konání:           18.00 – 19.00

Přítomni:                viz prezenční listina

 1. Zahájení schůze a administrativní úkony
 • schůze školské rady byla svolána předsedkyní školské rady
 • kontrola účasti členů školské rady
 • členům školské rady byly předloženy tyto dokumenty Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2015, Návrh rozpočtu na rok 2016
 1. Projednání a schválení předložených dokumentů
 • rada školy projednala otázku umístění žáků od 1. září 2016
 • předložené dokumenty byly podrobně prostudovány, nebyly vzneseny žádné doplňující připomínky
 • předložené dokumenty byly schváleny (Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2015, Návrh rozpočtu na rok 2016)
 • školská rada byla seznámena s výsledkem školního plesu
 • školská rada byla seznámena s průběhem a výsledky zápisu do 1. ročníku pro rok
  2016-2017 – jelikož je zákonem stanovená lhůta do 31. května pro možnost podání žádosti o odklad povinné školní docházky, není v současné době znám přesný počet žáků, kteří od 1. září 2016 nastoupí k základnímu vzdělávání do 1. ročníku
 • školská rada byla seznámena s kritérii pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání, termín přijímacího řízení stanoven na 25. – 26. dubna 2016
 • školská rada byla seznámena s programem do konce školního roku
 • školská rada byla seznámena se závěry jednání ředitele školy se zástupci Sokola Bělkovice-Lašťany; člen výboru p. Karel Bryks přislíbil, že klouzavý povrch budou řešit
 1. Volba
 • školská rada zvolila zapisovatelem schůze Mgr. Alenu Kindlovou
 • ověřovatelkou zápisu byla pověřena Zatloukalová Marta, DiS
 1. Termín dalšího jednání
 • dle potřeb, nebudou-li důvody ke svolání školské rady dříve, potom je další plánovaná schůze
  v říjnu 2016.
 1. Ostatní a různé
 • školská rada byla seznámena s plánem aktivit do konce školního roku
 1. Úkoly
 • umístit zápis z 25. jednání školské rady na webové stránky školy (www.skolabelkovice.cz)

v Bělkovicích-Lašťanech 14. března 2016

zápis provedla         Mgr. Alena Kindlová

ověřovatelka zápisu  Zatloukalová Marta, DiS


 

Zápis z 24. jednání školské rady

Datum konání:         úterý 13. října 2015

Místo konání:           sborovna školy Lašťany

Doba konání:           18.00 – 19.00

Přítomni:                  viz prezenční listina

host – Mgr. Lubomír Sklenář – ředitel školy

 1. Zahájení schůze a administrativní úkony
 • schůze školské rady byla svolána předsedkyní školské rady
 • kontrola účasti členů školské rady
 • členům školské rady byly předloženy tyto dokumenty Výroční zpráva o činnosti školy, jejíž součástí jsou základní údaje o hospodaření školy, tj. výroční zpráva
  o hospodaření školy, která byla předložena a schválena na 22. jednání školské rady
 1. Projednání a schválení předložených dokumentů
 • předložené dokumenty byly podrobně prostudovány, nebyly vzneseny žádné doplňující připomínky
 • předložené dokumenty byly schváleny (Výroční zpráva o činnosti školy, jejíž součástí jsou základní údaje o hospodaření školy, tj. výroční zpráva o hospodaření školy, která byla předložena a schválena na 22. jednání školské rady)
 • školská rada byla seznámena s ukončením programu Pohyb a výživa
 • školská rada byla seznámena s programy Hodina pohybu navíc (spolupráce s MŠMT) a Výzva č. 56 OPVK (jazyková vzdělanost učitelů a čtenářské dílny)
 • Rada školy zhodnotila stav prostoru u školy v Lašťanech a konstatovala, že nebylo vybudováno školní hřiště s parametry potřebnými pro tělesnou výchovu a potřeby ŠD; umístěné prvky v tzv. dětském hřišti jsou určeny pro mladší předškolní věk
  a některé pro starší školní věk, tudíž nejsou vhodné pro primární edukaci
 • školská rada byla seznámena se stavem budovy školy v Bělkovicích
  po rekonstrukci – rozšíření učebny a vybudování nových šaten. Kolaudace byla provedena dne 8. října 2015 a ředitel školy radu seznámil s nutností omezeného měsíčního provozu školy, což byla významná komplikace pro chod zařízení
 • ředitel informoval radu školy o zapojení do zapojení školy a zřizovatele školy tj. Obec Bělkovice-Lašťany do tzv. MAPu, což je místní akční plán rozvoje vzdělávání, který by umožnil čerpat finanční prostředky z fondu EU.
 1. Volba
 • školská rada zvolila zapisovatelem schůze Mgr. Alenu Kindlovou
 • ověřovatelkou zápisu byla pověřena Ing. Věra Schnaubeltová
 1. Termín dalšího jednání
 • dle potřeb, nebudou-li důvody ke svolání školské rady dříve, potom je další plánovaná schůze v březnu – dubnu 2016
 1. Ostatní a různé
 • školská rada byla seznámena s plánem aktivit do konce kalendářního roku
 • školská rada byla seznámena s termínem školní besídky, s přípravou školního plesu a termínem třídních schůzek
 1. Úkoly
 • umístit zápis z 24. jednání školské rady na webové stránky školy (www.skolabelkovice.cz)

v Bělkovicích-Lašťanech 13. října 2015

zápis provedla         Mgr. Alena Kindlová

ověřovatelka zápisu  Ing. Věra Schnaubeltová


Zápis z 23. jednání školské rady

Datum konání:         pondělí 31. srpna 2015

Místo konání:             sborovna školy Lašťany

Doba konání:           18.00 – 19.00

Přítomni:                viz prezenční listina

 

 1. Zahájení schůze a administrativní úkony
 • schůze školské rady byla svolána předsedkyní školské rady na žádost ředitele školy
 • kontrola účasti členů školské rady
 • členům školské rady byly předloženy tyto dokumenty Dodatek č. 1 k ŠVP ŠD týkající se ověřovacího projektu Hodina pohybu navíc, doplněk ke školnímu řádu pro základní školu (doplněn byl §30 novely školského zákona)

Úprava školního řádu

Novela školského zákona změnila § 30, ve kterém nyní vyžaduje, aby školní řád obsahoval pravidla vztahů žáků (dětí, studentů) se všemi zaměstnanci školy. Dosud to musela být pravidla jen s pedagogickými pracovníky.

Stávající školní řád se proto mění tak, že v příslušné části se text mění tak, že místo pedagogickýchpracovníků zahrnuje všechny zaměstnance školy.

Školní řád bude po této úpravě předložen ke schválení školské radě.

 

Členové Školské rady byli seznámeni s postupem prací v budově ZŠ Bělkovice. Kolaudace je plánována na úterý 1.9.2015 v 7,00.

 1. Projednání a schválení předložených dokumentů
 • předložené dokumenty byly podrobně prostudovány, nebyly vzneseny žádné doplňující připomínky
 • předložené dokumenty byly schváleny (Dodatek č. 1 k ŠVP ŠD týkající se ověřovacího projektu Hodina pohybu navíc, doplněk ke školnímu řádu pro základní školu.

 

 1. Volba
 • školská rada zvolila zapisovatelem schůze Ing. Schnaubeltovou
 • ověřovatelem zápisu byl pověřen  Ing. Bukor

 

 1. Termín dalšího jednání
 • dle potřeb, nebudou-li důvody ke svolání školské rady dříve, potom je další plánovaná schůze v říjnu 2015.

 

 1. Úkoly
 • umístit zápis z 23. jednání školské rady na webové stránky školy (www.skolabelkovice.cz)

 

v Bělkovicích-Lašťanech 31. srpna 2015

 

zápis provedla         Ing. Věra Schnaubeltová

ověřovatel zápisu     Ing. Evžen Bukor


Zápis z 22. jednání školské rady

Datum konání:         úterý 10. března 2015

Místo konání:           sborovna školy Lašťany

Doba konání:           18.00 – 19.00

Přítomni:                   viz prezenční listina

 

 1. Zahájení schůze a administrativní úkony
 • schůze školské rady byla svolána na podnět bývalé předsedkyně školské rady
 • kontrola účasti členů školské rady
 • volba předsedy školské rady
 • členům školské rady byly předloženy tyto dokumenty Výroční zpráva o hospodaření školy, Návrh rozpočtu na rok 2015, Strategický plán na období 2015 – 2020 zpracovaný ředitelem školy
 1. Projednání a schválení předložených dokumentů
 • školská rada navrhla a jednohlasně zvolila předsedkyni školské rady PhDr. Helenu Skarupskou
 • rada školy projednala otázku umístění žáků od 1. září 2015. Vzhledem k počtu žáků a organizaci výuky je nutné, aby byla v budově v Bělkovicích zřízena nová třída, neboť nelze zajistit přesuny učitelů v rámci výuky a nelze vyměnit třídy mezi budovami, vzhledem k vybavenosti tříd nábytkem a pomůckami daných ročníků (veškeré didaktické pomůcky jednotlivých ročníků)
 • rada školy byla seznámena s vizí stavby nové školy v místní části Na Brodku
 • předložené dokumenty byly podrobně prostudovány, nebyly vzneseny žádné doplňující připomínky
 • předložené dokumenty byly schváleny (Výroční zpráva o hospodaření školy, Návrh rozpočtu na rok 2015, Strategický plán na období       2015 – 2020 zpracovaný ředitelem školy)
 • rada školy byla seznámena s metodickým doporučením k bezpečnosti dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních – Minimální standard bezpečnosti
 • školská rada byla seznámena s výsledkem školního plesu
 • školská rada byla seznámena s průběhem a výsledky zápisu do 1. ročníku pro rok 2015-2016 – jelikož je zákonem stanovená lhůta
  do 31. května pro možnost podání žádosti o odklad povinné školní docházky, není v současné době znám přesný počet žáků, kteří
  od 1. září 2015 nastoupí k základnímu vzdělávání do 1. ročníku
 • školská rada byla seznámena s kritérii pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání, termín přijímacího řízení stanoven na 27. – 28. dubna 2015
 • školská rada byla seznámena s programem do konce školního roku
 1. Volba
 • školská rada zvolila zapisovatelem schůze Mgr. Alenu Kindlovou
 • ověřovatelkou zápisu byla pověřena Zatloukalová Marta, DiS
 1. Termín dalšího jednání
 • dle potřeb, nebudou-li důvody ke svolání školské rady dříve, potom je další plánovaná schůze v říjnu 2015.
 1. Ostatní a různé
 • školská rada byla seznámena s plánem aktivit do konce školního roku
 1. Úkoly
 • umístit zápis z 22. jednání školské rady na webové stránky školy (www.skolabelkovice.cz)

v Bělkovicích-Lašťanech 10. března 2015

zápis provedla         Mgr. Alena Kindlová

ověřovatelka zápisu  Zatloukalová Marta, DiS

 


 

Zápis z 21. jednání školské rady

 

Datum konání:         úterý 14. října 2014

Místo konání:            sborovna školy Lašťany

Doba konání:           18.00 – 19.00

Přítomni:                viz prezenční listina

                                   host – Mgr. Lubomír Sklenář – ředitel školy         

 1. Zahájení schůze a administrativní úkony

 • schůze školské rady byla svolána předsedkyní školské rady
 • kontrola účasti členů školské rady
 • členům školské rady byly předloženy tyto dokumenty Výroční zpráva o činnosti školy, jejíž součástí jsou základní údaje o hospodaření školy, tj. výroční zpráva
  o hospodaření školy, která byla předložena a schválena na 18. jednání školské rady, ŠVP MŠ „Jen si děti všimněte, co je krásy na světě“

2. Projednání a schválení předložených dokumentů

 • předložené dokumenty byly podrobně prostudovány, nebyly vzneseny žádné doplňující připomínky
 • předložené dokumenty byly schváleny (Výroční zpráva o činnosti školy, jejíž součástí jsou základní údaje o hospodaření školy, tj. výroční zpráva o hospodaření školy, která byla předložena a schválena na 18. jednání školské rady), ŠVP MŠ „Jen si děti všimněte, co je krásy na světě“
 • školská rada byla seznámena s ukončením programu EU peníze školám
 • školská rada byla seznámena s programy Moderní učitel (spolupráce s Pdf Olomouc) a Pohyb a výživa (naše škola je pilotní školou – ověřování programu v praxi)
 • školské radě byl předložen problém vybudování hřiště u budovy v Lašťanech – jsou vytvořeny plány. V roce 2015 by měla začít realizace
 • školská rada byla seznámena s vybudováním půdní vestavby spojené s rekonstrukcí krovů a střechy – předpokládaná rekonstrukce červen – srpen 2015

3. Volba

 • školská rada zvolila zapisovatelem schůze Mgr. Alenu Kindlovou
 • ověřovatelkou zápisu byla pověřena Martu Zatloukalovu, DiS

4. Termín dalšího jednání

 • dle potřeb, nebudou-li důvody ke svolání školské rady dříve, potom je další plánovaná schůze v březnu – dubnu 2015

 5. Ostatní a různé

 • školská rada byla seznámena s plánem aktivit do konce kalendářního roku
 • školská rada byla seznámena s termínem školní besídky, s přípravou školního plesu a termínem třídních schůzek
 • poděkování za činnost členům školské rady za jejich práci v právě skončeném volebním období

 6. Úkoly

 • umístit zápis z 21. jednání školské rady na webové stránky školy (www.skolabelkovice.cz)

v Bělkovicích-Lašťanech 14. října 2014

zápis provedla         Mgr. Alena Kindlová

ověřovatelka zápisu  Marta Zatloukalová, DiS


Zápis z 20. jednání školské rady

 

Datum konání:  středa 27. srpna 2014

Místo konání:    sborovna školy LašťanyDoba konání:    18.00 – 19.00Přítomni:          viz. prezenční listina1. Zahájení schůze a administrativní úkony

 • schůze školské rady byla svolána předsedkyní školské rady na žádost ředitele školy
 • kontrola účasti členů školské rady
 • členům školské rady byly předloženy tyto dokumenty Dodatek č. 3 k ŠVP týkající se ověřovacího projektu Pohyb a výživa, Školní řád pro základní školu, Školní řád pro mateřskou školu, Školní vzdělávací program pro ŠD, Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (klasifikační řád)

2. Projednání a schválení předložených dokumentů

 • předložené dokumenty byly podrobně prostudovány, nebyly vzneseny žádné doplňující připomínky
 • předložené dokumenty byly schváleny (Dodatek č. 3 k ŠVP týkající se ověřovacího projektu Pohyb a výživa, Školní řád pro základní školu, školní řád pro mateřskou školu, Školní vzdělávací program pro ŠD, Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (klasifikační řád)

3. Volba

 • školská rada zvolila zapisovatelem schůze Mgr. Alena Kindlová
 • ověřovatelkou zápisu byla pověřena Mgr. Blanka Theimerová

4. Termín dalšího jednání

 • dle potřeb, nebudou-li důvody ke svolání školské rady dříve, potom je další plánovaná schůze v říjnu 2014.

5. Úkoly

 • umístit zápis z 20. jednání školské rady na webové stránky školy (www.skolabelkovice.cz)

v Bělkovicích-Lašťanech 27. srpna 2014
zápis provedla          Mgr. Alena Kindlová

ověřovatelka zápisu   Mgr. Blanka Theimerová

 

Soubory