Dokumenty jídelna

 

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

  V souladu s pokynem MŠMT Čj 31 479/99 k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vydávám tento přehled povinně zveřejňovaných základních informací:

I.   Zřizovací listina

II.  Základní informace o škole:

Zařazení do sítě škol: od 1. ledna 2003 podle §13a odst. 2 a § 13b odst. 3 zákona č. 564/1990 Sb., o
státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů.

Název školy:
Základní škola a Mateřská škola Bělkovice-Lašťany 373, příspěvková organizace

(platnost názvu od 1. ledna 2006 – v souladu s § 143 odst. 2 a podle §149 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb.)

Adresa školy:
Bělkovice-Lašťany 373
783 16 p. Dolany
mobil: 731 517 500
e-mail: skola.belkovice@seznam.cz
http: www.skolabelkovice.cz

Údaje o jmenování ředitele školy:
V souladu s ustanovením § 6 odst. 2 zákona ČNR č. 564/1990 Sb. ze dne 13.12.1990 o státní správě a
samosprávě ve školství v plném znění, podle ustanovení § 65 zákona č. 167/1991 Sb. (Zákoníku práce) byla
dne 1. srpna 2012 do funkce ředitele školy jmenován Mgr. Lubomír Sklenář.

Identifikátor zařízení:

ŘeditelstvíREDIZO:650 041 887 
    
Škola sdružuje:   
Základní školaIZO:102 308 608B-L 373, B-L 90 (odloučené pracoviště)
Mateřská školaIZO:107 626 187B-L 194
Školní družinaIZO:119 900 939B-L 373
Školní jídelnaIZO:102 892 547B-L 509

Právní forma: příspěvková organizace s právní subjektivitou od 1. ledna 2003 IČO: 70990158

Zřizovatel: Obec Bělkovice-Lašťany, Bělkovice-Lašťany 139

Právní forma: obec, IČO 00298654

III. Vymezení pravomoci a působnosti ředitele školy:

1. Ředitel školy a školského zařízení, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, dále

a) stanovuje organizaci a podmínky provozu školy a školského zařízení,

b) odpovídá za použití finančních prostředků státního rozpočtu přidělených podle § 160 až 163 v
souladu s účelem, na který byly přiděleny,

c) předkládá rozbor hospodaření podle závazné osnovy a postupu stanoveného ministerstvem.

2. Ředitel školy a školského zařízení, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, rozhoduje o právech a
povinnostech v oblasti státní správy v těchto případech

a) přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3 a povolení individuálního vzdělávacího
plánu podle § 18,

b) přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podle § 34 a ukončení předškolního vzdělávání podle § 35,

c) odkladu povinné školní docházky podle § 37,

d) převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy podle § 39 odst. 2,

e) přijetí k základnímu vzdělávání podle § 46, přestupu žáka podle § 49 odst. 1 a převedení žáka do jiného
vzdělávacího programu podle § 49 odst. 2, povolení pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 2,

f) přijetí ke vzdělávání ve střední škole podle § 59 a následujících, vyšší odborné škole podle § 93 a
následujících a v konzervatoři podle § 88,

g) přestupu, změně oboru vzdělání a přerušení vzdělávání podle § 66 a 97,

h) opakování ročníku po splnění povinné školní docházky podle § 52 odst. 6, § 66 odst. 7 a § 97 odst. 8,

i) snížení nebo prominutí úplaty za poskytování vzdělávání a školských služeb podle § 123 odst. 4,

j) podmíněného vyloučení a vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení podle § 31 odst. 2 a 4,

k) uznání dosaženého vzdělání podle § 70 a 100,

l) povolení a zrušení individuálního vzdělávání žáka podle § 41.

IV. Pracovník oprávněný k poskytování informací:

Ředitel školy Mgr. Lubomír Sklenář

  • poskytuje informace o činnosti
  • přijímá a vyřizuje stížnosti, podněty a oznámení

tel.: 731 517 500, e-mail : skola.belkovice@seznam.cz

V. Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy

Správní řízení – vydání rozhodnutí – provádí ředitel školy dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 165, odst. 2, písm.b), v
souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., (správní řád) a vede evidenci všech správních řízení.

Lhůta pro rozhodnutí

(1) V jednoduchých věcech, zejména lze-li rozhodnout na podkladě dokladů předložených účastníkem řízení,
rozhodne správní orgán bezodkladně.

(2) V ostatních případech, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, je správní orgán povinen rozhodnout
ve věci do 30 dnů od zahájení řízení; ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 60 dnů; nelze-li vzhledem
k povaze rozhodnout ani v této lhůtě, může ji přiměřeně prodloužit odvolací orgán (orgán příslušný rozhodnout o rozkladu).
Nemůže-li správní orgán rozhodnout do 30, popřípadě do 60 dnů, je povinen o tom účastníka řízení s uvedením důvodů
uvědomit.

Odvolání lze podat písemně nebo ústně do protokolu (postup upravuje zákon č. 500/2004 Sb.) do 15ti dnů od doručení rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitele školy.

VI. Postup při vyřizování stížností, oznámení a podnětů

K 1.lednu 2006 nabývá účinnosti zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.
Ustanovením § 175 zákona č. 500/2004 Sb. se nově upravuje oblast vyřizování stížností, a to následujícím způsobem:

O ústních stížnostech, které nelze vyřídit ihned při jejich podání, se sepíše záznam, který se po přečtení
předloží stěžovateli k podpisu. Zápis musí obsahovat jména všech osob, jež se jednání zúčastnily, stručný
popis jednání a doložku, že účastníci byli s obsahem zápisu seznámeni.

Stížnost musí být vyřízena do 60 dnů ode dne jejího doručení správnímu orgánu příslušnému k jejímu vyřízení.
O vyřízení stížnosti musí být stěžovatel v této lhůtě vyrozuměn. Stanovenou lhůtu lze překročit jen tehdy,
nelze-li v jejím průběhu zajistit podklady potřebné pro vyřízení stížnosti. O vyřízení stížnosti musí být
stěžovateli podána zpráva ve lhůtách výše uvedených i v případě, bylo-li zjištěno, že stížnost není oprávněná.

V souladu s § 183 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. plní úkoly nadřízeného správního orgánu ředitelů škol a
školských zařízení zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí krajský úřad. Krajský úřad je tedy
odvolacím orgánem v případě všech rozhodnutí uvedených v § 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., a současně i
orgánem, který v případě oprávněných námitek stěžovatele (tzn. námitek proti způsobu vyřízení jeho stížnosti)
tuto stížnost přešetří.

VII. Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace

K vyřizování žádostí o poskytnutí informací je oprávněn ředitel školy. Žádost o poskytnutí informace se podává
ústně (osobně či telefonicky) nebo písemně (doručená poštou, osobně i jiným způsobem, faxem, elektronickou poštou
nebo na jiném nosiči dat). Pokud je to možné, může zástupce povinné osoby místo požadované informace sdělit jen
údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. V případě ústní žádosti tak učiní neprodleně, v případě
písemné žádosti nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí informace,
musí mu být poskytnuta. Pověřený pracovník poskytne žadateli informaci nejpozději do 15 dnů ode dne doručení žádosti.
Lhůtu lze prodloužit o 10 dní jen ze závažných důvodů. Pokud není žádost vyřízena ústně, poskytne se požadovaná
informace písemně, nahlédnutím do spisu (včetně možnosti pořízení kopie) nebo na paměťových mediích.

Proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnout informace lze podat odvolání k místně příslušnému školskému úřadu
prostřednictvím ředitele školy a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro
vyřízení žádosti.

O odvolání rozhodne Krajský úřad, odbor školství do 15 dnů od předložení odvolání ředitelem školy.

Podrobně upravuje výše uvedené Pokyn MŠMT pro školské úřady, ČŠI a ředitele škol, předškolních a
školních zařízení k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona http://www.mvcr.cz/sbirka/index.html, o svobodném
přístupu k informacím.

VIII. Přehled nejdůležitějších předpisů týkajících se základní školy,
mateřské školy, školní družiny a školní jídelny

Zákony:

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon)

http://www.mzs-vb.cz/106.htm

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Nařízení vlády: Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně
pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků

Vyhlášky:

VYHLÁŠKA 14/2005 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ze dne 29. prosince 2004 o
předškolním vzdělávání.

VYHLÁŠKA 16/2005 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ze dne 29. prosince 2004 o
organizaci školního roku

VYHLÁŠKA 48/2005 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ze dne 18. ledna 2005
o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

VYHLÁŠKA 73/2005 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ze dne 9. února 2005
o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

VYHLÁŠKA 74/2005 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ze dne 17. února 2005
o zájmovém vzdělávání

VYHLÁŠKA 107/2005 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ze dne 25. února 2005
o školním stravování

IX. Sazebník úhrad skutečných nákladů za poskytování informací dle zákona 106/99 Sb.

S poskytnutím informace mohou být spojeny tyto náklady:

a) všeobecné náklady, tj. náklady bez nichž školské zařízení není schopno informace poskytovat
(zejména budovy, zařízení, telekomunikační a poštovní poplatky aj.)

b) přímé materiálové náklady

c) náklady na přípravu informace

Žadatel o poskytnutí informace hradí všeobecné náklady, přímé materiálové náklady a náklady na přípravu informace.

Podíl všeobecných nákladů vynaložených na poskytnutí informace je zohledněn v hodinové sazbě stanovené u nákladů na
přípravu informace.

Přímé materiálové náklady:

cena za jednu stranu zhotovené fotokopieformátu A41,50 Kč
cena za zhotovení oboustranné fotokopieformátu A42,– Kč
cena za jednu stranu zhotovené fotokopieformátu A32,50 Kč
cena za zhotovení oboustranné fotokopieformátu A33,– Kč
za poskytnutí informace stažené z internetu 20,- Kč

Jiné přímé materiálové náklady jsou již zohledněny v rámci všeobecných nákladů a v nákladech na přípravu informace.

Za odeslání informace na adresu udanou žadatelem:

Školské zařízení z důvodu dodatečné úpravy poskytnutých informací nebude poskytovat informace na disketách, CD ROM, aj.

Náklady na přípravu informace
a) Náklady na přípravu informace jsou stanoveny z průměrných režijních a mzdových nákladů zaměstnance a z
nákladů na provoz školského zařízení a z mzdového rozpočtu školy, násobených počtem hodin přípravy.b) Náklady na přípravu informace hradí žadatel pouze za dobu, o kterou příprava informace přesáhne 20 minut
práce zaměstnance.Celková výše požadované úhrady nákladů je tvořena součtem částky vypočtené za přímé materiálové náklady a
částky vypočtené za náklady na přípravu informace. Na základě žádosti žadatele zaměstnanec poskytující informaci
potvrdí žadateli předpokládanou celkovou výši úhrady.

Záloha úhrady za poskytnutí informace

1. Zaměstnanec poskytující informace může její vydání podmínit zaplacením celkové výše úhrady
nákladů za poskytnutí informace, pokud je přesně známa, popř. zaplacením zálohy. Zaplacení zálohy lze
požadovat v případě, kdy je možno stanovit pouze předpokládanou výši celkové úhrady a tato přesáhne 500 Kč.

2. Záloha se vybírá ve výši 50% z předpokládané celkové výše úhrady nákladů za poskytnutí informace.
Úhrada je příjmem školského zařízení.

Tento sazebník úhrad za poskytování informací je platný a účinný od 1. ledna 2003.

X. Omezení práva na poskytnutí informace

Ředitel školy nesmí poskytnout informaci, která:

1) je v rozporu se zákonem č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností nebo je označena
dle Nařízení vlády č. 246/1998 za utajovanou skutečnost

2) vypovídá o osobnosti a soukromí fyzické osoby

3) je označena za obchodní tajemství

4) byla získána od osoby, které informační povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím
informace souhlasí

5) se týká probíhajícího trestního řízení, rozhodovací činnosti soudů nebo jejíž poskytnutí by bylo
porušením ochrany duševního vlastnictví
XI. Výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti
v oblasti poskytování informací

Poskytne ředitel školy na požádání.

Při hmotnosti zásilky do 20 g7,50 Kč
Při hmotnosti zásilky do 50 g12,– Kč
Při hmotnosti zásilky do 500 g18,– Kč
Při hmotnosti zásilky do 1000 g22,– Kč
Přirážka za zaslání informace na dobírku10,– Kč
Sazba za 1 hodinu přípravy informace150,– Kč
a z toho jsou odvozeny sazby: 
za 1 minutu2,50 Kč
za 10 minut25,– Kč

Soubory