Školné

Výše úplaty

od 1. listopadu 2022


dle vnitřního předpisu č.1/2007 o stanovení úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole vydaného na základě vyhlášky č.14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Výše úplaty na příslušný měsíc:

1) Úplata za předškolní vzdělávání dítěte

………………………………………………………………………….420,- Kč

2) Snížená částka úplaty v měsíci, kdy dítě nedocházelo ani jeden den příslušného

měsíce:

Na základě písemné žádosti plátce doručené řediteli základní školy sníží

ředitel částku úplaty stanovenou podle čl. 3 na polovinu částky:

u dětí podle čl. 3 odst. 1 …………………………………………….210,- Kč

Příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů MŠ (tzv. školné) se vybírá vždy od 15. do 20. dne v měsíci (lze platit hotově nebo inkasem).