Jednací řád

JEDNACÍ ŘÁD ŠKOLSKÉ RADY

PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE BĚLKOVICE-LAŠŤANY

Školská rada při Základní škole Bělkovice-Lašťany 373 dne 16.1.2006 schválila tento jednací řád:

§ 1

Úvodní ustanovení

1. Jednací řád školské rady upravuje přípravu, svolání, průběh zasedání školské rady, usnášení a kontrolu plnění usnesení, jakož i další otázky.

2. O otázkách upravených tímto jednacím řádem, popř. o dalších zásadách svých zasedání, rozhoduje školská rada v mezích zákona.

§ 2

Pravomoci školské rady

1. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

2. Školské radě je vyhrazeno rozhodovat ve věcech stanovených v § 168 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) (dále jen zákon).

Školská rada

a) se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávací programů a k jejich následnému uskutečňování,

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c) schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků školy,

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f) projednává návrh rozpočtu na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

§ 3

Zasedání školské rady

1. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy.

2. Zasedání školské rady jsou neveřejné.

3. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy.

4. Školská rada může k jednotlivým bodům svého jednání přizvat další osoby.
 

§ 4

Program a průběh zasedání školské rady

1. Školská rada je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů, k platnému usnesení nebo rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jejích členů.

2. Prvním bodem zasedání školské rady je schválení programu zasedání školské rady. Na zasedání školské rady může být jednáno jenom o věcech schválených školskou radou v programu jednání nebo s jejichž zařazením vysloví školská rada souhlas.

3. Zasedání školské rady řídí její předseda. Předseda zahajuje, ukončuje, přerušuje zasedání a dbá o to, aby měla pracovní charakter a věcný průběh.

4. Dokumenty dle § 2 odst.2 písm. a) až f) předkládá ředitel školy a musí být zpracovány tak, aby umožnily členům školské rady komplexně posoudit problematiku.

5. O schválení dokumentů uvedených v § 2, odst. 2, písm. b) až d) rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené v § 2, odst. 2, písm. b) až d) do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.
 

§ 5

Usnesení, zápis a kontrola usnesení školské rady

1. Školská rada pořizuje ze svého zasedání zápis, ve kterém se uvede počet přítomných členů školské rady, schválený program zasedání, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení. Zápis musí být pořízen do 7 dnů od konání zasedání školské rady.

2. Zápis ze zasedání školské rady se bez zbytečného odkladu předloží zřizovateli.

3. Usnesení musí obsahově odpovídat výsledkům jednání. Návrh usnesení zpracovává a školské radě předkládá předseda. O znění jednotlivých usnesení školská rada hlasuje. Předseda řídí hlasování školské rady a výsledky hlasování k jednotlivým bodům jsou uvedeny v příloze zápisu ze zasedání školské rady.

4. Předseda a jiný člen školské rady podepisují zápis ze zasedání školské rady.

5. O námitkách člena školské rady proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání školské rady.

6. Zápisy ze zasedání školské rady musí být uloženy u ředitele školy k nahlédnutí.

7. Kontrolu zabezpečení plnění usnesení školské rady provádí školská rada a o výsledcích informuje zřizovatele.

§ 6

Ustanovení přechodná, společná a závěrečná

1. Školská rada na svém prvním zasedání zvolí svého předsedu.

2. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.

3. Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 16. ledna 2006

V Bělkovicích-Lašťanech dne 16. ledna 2006

předseda školské rady:PhDr. Helena Skarupská
členové školské rady:Ing. Věra Schnaubeltová
 Mgr. Blanka Theimerová
 Mgr. Alena Kindlová
 MUDr. Eva Kaňkovská
 Bc. Věra Vinklerová