Plán práce ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠD

č.j.: 191/2014

Vypracovala: Vladimíra Holčáková, vedoucí vychovatelka
Schválil: Mgr. Lubomír Sklenář, ředitel školy
Pedagogická rada projednala dne: 6. května 2014
Účinnost: od 15. května 2014

1. Identifikační údaje 

2. Charakteristika školní družiny

slunickoŠkolní družina      IZO 119 900 939      kapacita 70 žáků

Školní družinu tvoří 2 oddělení po 30 dětech. Její provoz probíhá na plně organizované škole (1.-5. ročník). Obě oddělení ŠD se nachází v budově ZŠ v Lašťanech.

Podmínky ŠD

1. Materiální

     Vybavení pomůckami, učebnicemi a učebními texty. Kvalitní kopírovací zařízení a vybavení. Počítačová síť rozvedena v budově v Lašťanech. V 1. patře ve dvou kmenových třídách počítače s připojením na internet do každé lavice (počítačové učebny), v přízemí v kmenové třídě 5 počítačů a v ŠD 1 počítač s připojením na internet.

Jedna kmenová třída ZŠ Lašťany zařízená pro výuku Hv (pianino, flétny, Orffovy nástroje, obrazová výzdoba vztahující se k výuce hudební výchovy). Obnova žákovského nábytku.

Pravidelné doplňování knižního fondu knihovny a dětských časopisů.

2. Prostorové

     V oddělení ŠD umístěna žákovská kuchyňka, hrnčířský kruh; v přilehlé místnosti keramická pec a potřeby pro práci s keramickou hlínou.

Součástí obce sportovní areál s nově vybudovaným hřištěm s umělým povrchem přístupný žákům a vychovatelům ŠD. Dále součástí obce otevřené koupaliště, které škola využívá v letních měsících. V neposlední řadě je součástí obce místní sokolovna, kterou škola využívá pro sportovní vyžití žáků a vychovatelů ŠD.

3. Hygienické

     Obnova žákovského nábytku. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků.Organizační zajištění režimu ŠD s ohledem na psychické a fyzické zdraví žáků.

4. Personální

     Ve školní družině pracují 2 vychovatelky. Další vzdělávání dlouhodobě, systematicky orientováno na inovační procesy ve školství: DVPP dle nabídky center a vzdělávacích agentur (akreditované kurzy a semináře), ekologická výchova – Sluňákov …

5. Ekonomické

     Úplata za zájmové vzdělávání činí 250,- Kč za pololetí. Vybírání úplaty se řídí vnitřním řádem školní družiny. Vybrané peníze se používají na zkvalitnění materiálních podmínek ve školní družině.

     O školní družinu je mezi rodiči i dětmi velký zájem. Je schopna zajistit péči o zájemce
z 1. – 3. ročníku.
Komunikace s rodiči probíhá formou osobních konzultací, v rámci společných akcích připravovaných pro děti, na rodičovských schůzkách. Další informace pro rodiče a ostatní příznivce školy jsou pravidelně zveřejňovány na internetových stránkách školy – www.skolabelkovice.cz.

Dále vychovatelé spolupracují s pedagogickým sborem, třídními učiteli, ředitelem školy. Pravidelně hodnotí práci dětí i svoji, při dalších činnostech vychází z návrhů dětí, rodičů a ostatních pedagogů.

3. Cíle vzdělávání

     Cíle školní družiny navazují na základní myšlenky školního vzdělávacího programu. Zaměřují se na plnění všech klíčových kompetencí, zejména kompetence k trávení volného času

1. Vychováváme žáky k smysluplnému využívání volného času, vybavujeme žáky dostatkem námětů pro naplňování volného času (příležitostné akce, nabídka spontánních aktivit …).

2. Vedeme žáky k získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost.

3. Vedeme žáky ke zdravému životnímu stylu, mít radost z pohybu a dodržovat zásady zdravé životosprávy (správné stravovací návyky, pitný režim …)

4. Vedeme žáky k obohacování estetickými zážitky a k pěstování pracovních návyků.

5. Rozšiřujeme dětem kulturní rozhled.

 4. Formy vzdělávání

     ŠVP školní družiny vychází ze ŠVP naší základní školy. Hlavními vzdělávacími a výchovnými oblastmi,
na jejichž rozvoj se naše školní družina zaměřuje, jsou oblast umění a kultura, člověk a svět práce, člověk a zdraví.

ŠVP školní družiny je rozdělen do 4 tematických celků dle ročních období, neboť každá jednotlivá část roku nabízí široké spektrum možností jak v oblasti umění, tak také v oblasti rekreačních, pracovních činnosti.

5. Obsah vzdělávání

Klíčové kompetence

     Dlouhodobí proces, souhrn vědomostí, dovedností, schopností a postojů, které děti získávají v průběhu několikaleté docházky do školní družiny. Budou se prolínat všemi činnostmi zájmového vzdělávání.

1.Kompetence k učení: žák se učí s chutí, práci dokončí, klade si otázky a hledá na ně odpověď. Získané vědomosti dává do souvislostí, uplatňuje je v praktických situacích a dalším učení.

2.Kompetence k řešení problémů: žák si všímá dění okolo, snaží se řešit situace dle svých možností. Při jejich řešení užívá logické, matematické postupy, chápe, že vyhýbání se řešení problému nevede k cíli. Započaté činnosti dokončuje.

3.Kompetence komunikativní: žák ovládá řeč, vyjadřuje sdělení, myšlenky, otázky, odpovědi vhodně formuluje, komunikuje bez ostychu s vrstevníky i dospělými.

4.Kompetence sociální a interpersonální: žák samostatně rozhoduje o svých činnostech, uvědomuje si, že za ně odpovídá a nese důsledky, projevuje ohleduplnost, citlivost, rozpozná nevhodné chování, nespravedlivost, agresivitu, šikanu, spolupracuje ve skupině, dokáže se prosadit i podřídit – přijmout kompromis, respektuje jiné, je tolerantní k odlišnostem mezi lidmi.

5.Kompetence činnostní a občanské: žák se učí plánovat, organizovat, řídit a hodnotit, odpovědně přistupuje k úkolům a povinnostem, uvědomuje si práva svá i druhých, chová se odpovědně s ohledem na své zdravé a bezpečné prostředí (přírodní i společenské), dbá na své osobní zdraví i zdraví druhých.

6.Kompetence k trávení volného času: žák si umí vybrat zájmové činnosti dle vlastních dispozic, rozvíjí své zájmy v organizovaných skupinách i individuálních činnostech, dokáže odmítnout nevhodnou nabídku volného času.

Období podzim (září, říjen, listopad):

 • mezilidské vztahy (rozvoj)
 • seznámení dětí s prostředím školní družiny, paní vychovatelkou,vnitřním řádem ŠD a zvyklostmi práce ve ŠD
 • zásady slušného chování ve ŠD, v jídelně, na ulici (ohleduplnost,neubližovat si, pomoc kamarádovi, paní vychovatelce …)
 • vztah ke společnému majetku (šetření hraček, materiálu …)
 • vytváření estetického prostředí (úklid her, hraček, výrobky z různorodéhomateriálu …)
 • 28. září – sv. Václav – aktualita
 • 28. říjen – státní svátek České republiky – aktualita
 • 17. listopad – Den boje studentů za svobodu a demokracii
 • vést děti k veřejně – prospěšné práci se zaměřením na udržování čistoty apořádku ve třídě, ŠD, okolí školy
 • práce s modelínou, hlínu dle vlastní fantazie
 • výtvarné práce k významným výročím
 • podzimní „mňamkování“
 • „pečáky“
 • drakiáda
 • světluškování
 • relaxační den
 • velká šipkovaná
 • práce s počítači
 • využívání každé příležitosti ke společnému zpěvu, rozvoj hudebních dovedností, vědomostí, schopností
 • práce s přírodním materiálem, s technickými stavebnicemi
 • plánování činností (rozdělování služeb, hodnocení…)
 • vedení dětí k pravidelné přípravě na vyučování, procvičování čtení, využití didaktických her

Období zima (prosinec, leden, únor)

 • úcta ke starším lidem (zdravení, pomoc s nákupy …)
 • nácvik na besídku
 • příprava besídky (koledy, hry, zábavné soutěže …)
 • tematické vycházky do zimní přírody, hry ve sněhu, sáňkování, bruslení,stavění sněhových staveb
 • pozorování stop ve sněhu, příprava vánočního stromu pro zvířátka
 • zimní „mňamkování“
 • zimní turnaj ve stolních hrách
 • novoročenky
 • výroba adventních věnců
 • výroba keramických svícnů
 • „Vánoce“ – zvyky a tradice
 • plesová sezóna, masopust (výzdoba sálu, rej masek…)

Období jaro (březen, duben, květen)

 • měsíc „knihy“ – výstavka dětských knih, návštěva knihovny, malba,ilustrace knihy dle četby vychovatelky
 • 28. březen – Den učitelů
 • 30. duben – Den čarodějnic
 • duben měsíc „lesů“ – koutek živé přírody, promítání filmů (video,DVD)
 • pozorovací vycházky – proměny jarní přírody
 • výstavka jarních květin
 • 1. květen – státní svátek České republiky – aktuality
 • 8. květen – státní svátek „Den osvobození od fašismu“ – aktuality
 • příprava na dopravní soutěž – dopravní značky, situace, jízda zručnosti
 • dopravní výchova v praxi – vycházky …
 • jarní úklid okolo školy
 • „Velikonoce“ – zvyky, tradice, výroba kraslic
 • jarní mňamkování
 • péče o květiny ve ŠD (přesazování, řízkování, zalévání…)
 • pobyt dětí na čerstvém vzduchu – vycházky do lesa a okolí …
 • atletický čtyřboj

Období léto (červen, červenec, srpen)

 • 1. červen – Mezinárodní den dětí – zábavné odpoledne, opékání …
 • 10. červen – „vyhlazení Lidic“ – aktualita
 • základy turistiky, stanování, turistické značky
 • sběr léčivek, práce s atlasem
 • výstavka květin polí, luk a strání
 • pěstování atletických disciplín – běhy, hody, skoky …
 • praktická cvičení první pomoci
 • zábavné formy – soutěže, kvizy, hádanky, hlavolamy …
 • koupání – otužování (místní koupaliště)
 • letní „mňamkování“
 • vyhodnocení – nejsprávnější kluk, nejsprávnější holka
 • závěrečné spaní ve ŠD


6. Podmínky přijímání, průběhu a ukončování zájmového vzdělávání

     Žák je přijímán do školní družiny ředitelem školy na základě písemné žádosti, jejíž součástí je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu žáka z družiny. Do ŠD jsou přijímáni žáci zaměstnaných rodičů, po dohodě s ředitelem školy také žáci nezaměstnaných rodičů a matek na mateřské dovolené. Přihlášky se podávají na předepsaných tiskopisech, řádně vyplněné, vždy na začátku školního roku. Odhlášení žáka ze školní družiny je prováděno na základě žádosti zákonných zástupců a vyznačení na přihlášce do školní družiny.

7. Délka a časový plán zájmového vzdělávání

     Školní vzdělávací program byl vytvořen v souladu se Školním vzdělávacím programem základního vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Bělkovice-Lašťany. Plán umožňuje kreativně reagovat na možné měnící se podmínky, propojování či přesouvání témat během dlouhodobé docházky žáků do družiny. Provoz školní družiny probíhá po dobu trvání školního roku. Přerušení ŠD je projednáváno se zřizovatelem. Začátek a konec provozu ŠD je stanoven platným vnitřním řádem školní družiny.

8. Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

     Ve školní družině jsou zařazeni žáci se zdravotním postižením. Žáci jsou začleňováni do běžného provozu ŠD s maximálním uplatněním individuálního a diferencovaného přístupu pedagogů. Vychovatelky spolupracují s třídními učitelkami, konzultují výchovně vzdělávací metody a využívají vhodných didaktických pomůcek. Důležitá je také spolupráce s rodiči. Dle aktuálních podmínek ve školní družině lze při výchovných činnostech rozvíjet talent mimořádně nadaných žáků, a to individuálním přístupem, zadáváním rozšiřujících a doplňujících úkolů v oblasti výtvarné, literární, pohybové, rukodělné nebo přírodovědné.

9. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví

     Vychovatelky jsou proškoleny v předpisech PO a BOZP, dodržují bezpečnostní předpisy v práci. Snaží si učinit všechna opatření, aby nebezpečí úrazu bylo minimalizováno. Dojde – li k úrazu, zajistí první pomoc, informuje rodiče a vyplní patřičnou dokumentaci. Ustanovení o podmínkách bezpečnosti a ochrany zdraví vychází
ze školního řádu. Žáci jsou seznámeni s nebezpečím ohrožující jejich zdraví a bezpečnost. Jsou vedeni k zdravému životnímu stylu, což je vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Učí se zásady ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.

10. Zveřejnění školního vzdělávacího programu školní družiny

     Školní vzdělávací plán školní družiny je k dispozici v ředitelně školy a u vedoucí vychovatelky. Úplné znění tohoto školního vzdělávacího programu je umístěno v elektronické podobě na webových stránkách školy www.skolabelkovice.cz.

V Bělkovicích – Lašťanech dne 30. dubna 2014