Informace o volbách do Rady školy

Dle zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon)  zřizovatel ZŠ zřizuje školskou radu, která se podílí na správě školy.

Má celkem šest členů:

·        třetinu jmenuje zřizovatel – kandidáty navrhuje a volí zřizovatel (obec)

·        třetinu volí zákonní zástupci žáků – kandidáty navrhují a volí zákonní zástupci žáků

·        třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy – kandidáty navrhují a volí pedagogičtí pracovníci

 

Ředitel školy nemůže být členem školské rady.

Funkční období členů školské rady je tři roky.

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně.

 

Dosavadní složení školské rady od 28.června 2021:

 • za zřizovatele – Mgr. Petr Reich, David Hemala
 • za zákonné zástupce – Mgr. Michaela Hronová, Bc. Hana Vidrmanová
 • za pedagogické pracovníky – Mgr. Radka Pelc Rychlá, Mgr. Leona Olšinová

 Školská rada:

 • se  vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
 • schvaluje školní řád,
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků školy,
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 • projednává návrh rozpočtu na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Ředitel školy vyzval zákonné zástupce k podání návrhů na kandidáty na členství ve školské radě přes třídní učitele z 1. a 2. třídy do 13.6.2024. Vaše děti Vám doručí volební lístek s obálkou, kde z podaných návrhů  kandidátů zakroužkujete nejvýše 2 jména.

Volba členů do školské rady se uskuteční prosím tak, že doručíte vyplněnou obálku v úterý 18.6. 2024 od 6,30 do 16,00 do základní školy  a podepíšete se do volební listiny.

     Za platné je možno považovat volby, kterých se zúčastní alespoň čtvrtina zákonných zástupců žáků. Zdvořile Vás žádáme, abyste svou účastí u těchto voleb podpořili další rozvoj školy.

 

V Bělkovicích-Lašťanech 12. června 2024                                                                                                                                                                                                                                               Mgr. Lubomír Sklenář,   ředitel školy