Keramika - starší děti

V Bělkovicích-Lašťanech se připravuje Cesta světla

Před dvěma lety se zrodila myšlenka umístění zastavení Cesty světla v naší obci jako společného projektu obce, místní školy a římskokatolické farnosti v Dolanech.
Připravovaná Cesta světla vychází z Cesty světla na Svatém Hostýnu. Výrazným jejím propagátorem je pražský arcibiskup Jan Graubner.

V tradiční Křížové cestě je zpřítomňováno Kristovo utrpení, v Cestě světla slavnostní Kristovo zmrtvýchvstání. To spočívá v rozjímání 14-ti zastavení, které začínají velikonočním ránem, kdy ženy nacházejí prázdný hrob, a pokračuje setkáním zmrtvýchvstalého Krista s jeho učedníky, jeho nanebevstoupením až k seslání Ducha Svatého.

Historie Cesty světla

„Myšlenka na vytvoření cesty světla byla inspirována starodávným nápisem na zdi v katakombách San Callisto (svatého Callista) v Římě. Tento nápis je částí prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům: „Vyučil jsem vás především v tom, co jsem sám přijal, že Kristus umřel ve shodě s Písmem za naše hříchy; že byl pohřben a že vstal z mrtvých třetího dne ve shodě s Písmem; že se ukázal Petrovi a potom Dvanácti. Pak se zjevil více než pěti stům bratřím najednou – většina z nich dosud žije, někteří však už zesnuli. Potom se zjevil Jakubovi, pak všem apoštolům. A po všech jako poslední jsem ho uviděl i já, nedochůdče.“ (1 Kor15,3–8)1

V devadesátých letech minulého století saleziánské hnutí rozvinulo události z tohoto nápisu s dalšími událostmi po Ježíšově vzkříšení a zrodila se Cesta světla, která se následně oficiálně rozšířila v římskokatolické církvi.

Příprava Cesty světla

Farář o. Vojtěch Koukal z farnosti v Dolanech byl od počátku velmi nakloněný pro realizaci Cesty světla a byli vždy se sestrou Alžbětou z Komunity Blahoslavenství nápomocni dobrou radou.

Díky velmi vstřícnému přístupu našeho pana starosty ing. Tomáše Němčice jsme vybrali pro umístění Cesty světla cestu na kraji lesa v místě plánovaného hřbitova. Líbila se nám myšlenka, že místo uložení ostatků do hrobů, může pokračovat v křesťanské symbolice radostí ze vzkříšení.

Inspirací pro vzhled zastavení byla Křížová cesta na Kartouzce v Dolanech, kterou vytvořili děti z dolanské farnosti a žáci dolanské pobočky ZUŠ M. Stibora na jaře roku 2021. Použily hliněné desky k symbolickému zachycení jednotlivých zastavení. Na podobném zpracování jsme se domluvili s vedoucí místní keramické dílny Vrabčáci ZŠ Bělkovice-Lašťany paní Vladimírou Holčákovou, která s velkým nasazením, obětavostí i ve svém volném čase vše připravila.

Keramická dílna Vrabčáci je místem, kde tvoří děti od 1. – 5 třídy. Děti se seznamují s keramickou hlínou a učí se pracovat např. s glazurami, engobami, sklem. Dílna vyrábí drobné předměty k různým událostem – např. Vánoce, Velikonoce.

Při výrobě zastavení Cesty světla žáci pracovali s keramickou hlínou MA, kachle se vypalovaly na 900 stupňů C, pak se vytíraly hnědou glazurou, vkládaly se do nich kousky skla, vše se ještě naglazovalo transparentní glazurou a vypalovaly se na 1100 stupňů C. Malé

textové tabulky se vyráběly pomocí dřevěných razítek. Pak se vše natřelo transparentní glazurou a opět se vkládaly malé střípky skla. To vše se vypalovalo na 1 100 stupňů C.

Dlouho jsme dále řešili způsob umístění vypálených desek. Původně jsme zvažovali dřevěný kříž, který by ale mohl připomínat Křížovou cestu. Pracovali jsme s podobou kovové ryby nebo žulových sloupů. Nakonec jsme vybrali dubové pražce. Přes zimu Mojmír Tichý se synem v Olomouci pražce opálí, natřou olejem a hliněné desky zapustí.

Cestu světla plánujeme osadit na jaře příštího roku, aby jí mohlo být slavnostně požehnáno.

V Bělkovicích-Lašťanech dne 6.11.2023 Martin Slabý