Školní psycholog

Vážení rodiče,

v naší škole působí školní psycholog. Vykonává samostatnou poradenskou činnost, která není přímou vzdělávací činností školy. Jedná se o komplexní službu  žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standartních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.

 Školní psycholog vykonává činnost zaměřené na odbornou podporu  žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a všech ostatních žáků, kteří potřebují psychologickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních. O svých činnostech vede písemnou dokumentaci v souladu s předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

V rámci metodické pomoci pedagogům se podílí na vytváření podmínek k maximálnímu využití potenciálu dítěte a pro snížení školní neúspěšnosti. Za tímto účelem realizuje konzultace a metodická setkání s pedagogy, může být též přítomen ve vyučovacích hodinách.

Nedílnou součástí práce školního psychologa je i individuální podpora konkrétním žákům, v takovém případě se služba realizuje vždy s písemným informovaným souhlasem zákonného zástupce.

O konzultaci se školním psychologem mohou požádat i rodiče.

Kontakt: Mgr. Bc.  Karolína Petřeková

e-mail: mailto:karolina.petrekova@skolabelkovice.cz

Konzultace: dle domluvy v průběhu úterý.

SOUHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE

- kdy je, a kdy není nutný:

A/ Generální informovaný souhlas slouží jako informace rodičům a zákonným zástupcům o tom, že ve škole je k dispozici školní psycholog. Ten se v případech nějakého skupinového problému (neshody mezi dětmi, šikana, apod.) může zapojit do řešení vzniklé situace. Rodiče svým podpisem akceptují tuto možnost a souhlasí, že může být jejich dítě přítomno ve třídě v případě třídních problémů. Stane-li se dítěti během vyučování nebo i mimo školní docházku nějaký problém, který nebude chtít řešit s učiteli či svými blízkými, může v takovém případě přijít za školním psychologem. V případě, že se rodič rozhodne svému dítěti nepodepsat generální informovaný souhlas, bude dítě např. během řešení skupinových třídních problémů vyřazeno ze třídy do jiné místnosti a nebude se moci na aktivitách se školním psychologem podílet. V tomto případě bude tedy dítě vyčleněno z kolektivu a bude mít náhradní úkol zadaný učitelem. Proto prosím rodiče a zákonné zástupce, kteří svému dítěti generální souhlas nepodepsali, aby ještě toto rozhodnutí zvážili.

Generální souhlas není v žádném případě souhlas rodičů s opakovanou individuální intervencí s žákem. K tomu je potřebný zmiňovaný individuální informovaný souhlas.

B/ Když dítě využije možnosti konzultace se školním psychologem, na které se s psychologem dohodne, že by chtělo svůj problém řešit (vícekrát, tedy dlouhodobě), budou rodiče informováni prostřednictvím individuálního informovaného souhlasu. Ten dítě dostane pro rodiče domů a bude na něm uveden rozsah a obsah péče.

C/Kdy není souhlas rodičů či zákonných zástupců potřeba:

· krizová intervence (mimořádná a závažná situace ve škole, či v osobním životě žáka/žákyně), až 5 individuálních návštěv dítěte může být bráno jako krizová intervence, každý případ je posuzován individuálně;

· první kontakt se žákem (žák služby psychologa sám vyhledá);

· při podezření, že je žák/žákyně týrán/a, zneužíván/a;

· v případě ohrožení tělesného či duševního zdraví žáka (osob v jeho okolí);

· při preventivní činnosti – preventivní programy.

Soubory